گیاه شناسی:تخم شربتی(ریحان کوهی یا بادروج)

‌ #گیاه_شناسی: ??☘?? تاریخ:۹۵/۳/۲۶ شماره:۳۱۳۸ ✅تخم شربتی(ریحان کوهی یا بادروج) ?#تخم شربتی،ریحان کوهی، بادروج Ocimum basilicum ?به عربی جوک و به فارسی ریحان کوهی و تره خراسانی نامند؛ نوعی از ریحان است برگ آن ریزه و ساق آن مربع و پر شاخه و کم‌بوتر از ریحان، گل آن مائل به سرخی و در مصر ریحان […]

‌ #گیاه_شناسی:
??☘??
تاریخ:۹۵/۳/۲۶
شماره:۳۱۳۸

✅تخم شربتی(ریحان کوهی یا بادروج)

?#تخم شربتی،ریحان کوهی، بادروج

Ocimum basilicum

?به عربی جوک و به فارسی ریحان کوهی و تره خراسانی نامند؛ نوعی از ریحان است برگ آن ریزه و ساق آن مربع و پر شاخه و کم‌بوتر از ریحان، گل آن مائل به سرخی و در مصر ریحان احمر نامند بری و بستانی می‌باشد و خریفی(پائیزی) است نه ربیعی.
?صاحب تحفه نوشته که ظاهراً تخم شربتی است که از شیراز می‌آورند و با شربت قند می‌خورند.
طبیعت آن در دوم گرم و در اول خشک و با رطوبت فضلیه و منسوب به مشتری است به سبب حرارت آن
خواص آن شادی بخش و مقوی دل و شامه و فم المعده بوده مبهی(شهوت آور) مدر بودن و کیفیت اعتدال بخشیدن و حل کنندگی آن در معالجه ورم ها و از بین بردن ترک های دست و پا و سینه و خفقان و غشی به کار می رود و برای تنگی نفس و ضعف کبدی سرد و گرفتگی مجاری سپرز و خرد کردن سنگ های مثانه بسیار مؤثر است

?امام صادق«ع» جوک (ریحان کوهی)سبزی پیامبران است. بدانید که در آن،هشت ویژگی است:????

✅اشتها آور است،
✅گرفتگی های عروق و مجاری را می گشاید،
✅آروغ را خوشبو می سازد،
✅دهان را بوی خوش می بخشد،
✅غذا را دوست داشتنی می سازد،
✅درد و بیماری را از بدن بیرون می کشد وامان انسان از جذام است.
✅چون در درون انسان جای گیرد،همه بیماری ها را فرو می نشاند.
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com

?افعال وخواص دیگر آن:
مفرح و مقوی دل و قوت شامه(بویایی)و فم(دهان)معده و مبهی(قوت باه) و مدر شیر و بول و حیض و عرق و منضج و محلل اورام و رافع انشقاق(شکافت ها) و غشی و عسر النفس(تنگی نفس) و ضعف جگر بارد (سرد)و سده(انسداد) و سپرز و ریزانیدن سنگ مثانه نافع است.
?#ضماد آن به تنهایی جهت گزیدن عقرب و زنبور وتن بری و بر پستان جهت تحلیل ورم و استنشاق آن معطس و سزاوار آنست که در آن وقت چشمهای خود را بر هم گذارند و خوب بفشارند در وقت عطسه و همچنین در معطسی .

منبع:✅ الکافی،ج۶،ص۳۶۴،بحارالانوار،ج۶۶،ص۲۱۵