گیاه شناسی (اسپند،حرمل)

‌ #گیاه_شناسی #اسپند، حرمل Peganum harmala تاریخ:۹۵/۳/۲۷ شماره:۳۱۴۱ ?به فارسی اسپند و #اسفند نامند؛ نیاز به معرفی ندارد نوعی از سداب کوهی است و دو قسم می‌باشد و تا چهار سال قوت آن باقی می‌ماند. طبیعت آن در سوم گرم و در دوم خشک و روغن آن در سوم گرم و در دوم خشک است. […]

‌ #گیاه_شناسی
#اسپند، حرمل

Peganum harmala
تاریخ:۹۵/۳/۲۷
شماره:۳۱۴۱

?به فارسی اسپند و #اسفند نامند؛
نیاز به معرفی ندارد نوعی از سداب کوهی است و دو قسم می‌باشد و تا چهار سال قوت آن باقی می‌ماند.
طبیعت آن در سوم گرم و در دوم خشک و روغن آن در سوم گرم و در دوم خشک است.

?خواص:
✅ لطیف کننده سینه و دستگاه های تنفسی از مواد لزج
✅ و حل کننده نفخ امعاء و مواد غلیظ مخاطی و مبهی و چاق کننده بدن و مدر(شیر و بول و حیض)
✅ #مسهل_سودا و #بلغم_غلیظ و نوشیدن آن برای معالجه صرع و فلج و جنون و فراموشی و سایر مرض های سرد دماغی و عصبی مفید و اعضای دماغی را گرم می نماید رافع یرقان و استسقا و سیاتیک و گرفتگی های مجاری و تنگی نفس (در ترکیب با دانه های کتان و عسل) و قولنج می باشد.

http://tlgrm.me/ostadtaleghani

?محلول آن برای از بین بردن مواد سوداوی و تصفیه خون و نرم نمودن مزاج بکار می رود. مصرف آن در ترکیب با داروهای مناسب جهت پاک کردن سینه از رطوبات لزج و تنگی نفس مزمن و رفع سردرد مزمن و صرع، شکنندگی سنگهای مثانه و کلیه را مفید و کم سوئی در اثر پر خوری و سیاه کردن مو و تقویت اعضاء سودمند و امراض سرد ریوی و کبدی را معالجه می نماید. برای گرم مزاجان مضر و ایجاد سردرد و تهوع می نماید و مصلح آن کمپوت میوه های ترش و سکنجبین و سایر ترشی هاست

?پیامبر خدا«ص»?
هر کس به مدت چهل روز،هر صبح،یک مثقال هزار اسپند حل شده در آب بخورد،نور حکمت در دلش روشن می شود و از هفتاد و دو بیماری که کمترین آنها جذام است، ایمنی می یابد

۱- بحارالانوار،ج۶۲،ص۲۳۵✅

افعال و خواص
??????
✅(متن اصلی مخزن الادویه): لطیف و پاک کننده سینه و شش از رطوبات لزجه و محلل ریاح(بادها) امعا و مواد غلیظه و مبهی(تقویت باه) و

✅فربه شدن و مدر شیر و بول و حیض و مسهل سودا و بلغم غلیظ و حب القرع(کرم معده)،
✅ آشامیدن جرم آن جهت صرع و فالج و جنون و نسیان و سایر امراض بارده دماغیه و عصبانیه و تسخین(گرم کردن) اعضای دماغ و سایر بدن و رفع استسقاء و یرقان و سدد و قولنج و عرق النساء نافع و آشامیدن نقوع(آنچه در آب تر کنند) آن جهت تحلیل مواد سوداویه و تصفیه خون و نرم داشتن طبع نافع است. چون یک اوقیه آن را بکوبند و با چهار اوقیه آب بجوشانند پس صاف نموده با سه اوقیه عسل و دو اوقیه روغن کنجد بنوشند استفراغ را رفع نماید و تنقیه سینه و اعالی بدن از رطوبات لزجه نماید و ضیق النفس و سعال رطوبی را مفید.
✅ چون آن را به قدر یک رطل در شراب و یا آب انگور که به قدر سی رطل باشد بجوشانند تا به ربع رسد و تا سی روز روزی تا دو اوقیه آن را بنوشند جهت رفع صداع مزمن و صرع مجرب دانسته اند و چون با تخم کتان و عسل سرشته بدان مداومت نمایند جهت رفع ضیق النفس بیعدیل و چون با زجاج محرق اضافه نمایند جهت تفتیت حصات نافع و سرمه کردن آن با زعفران و زهره مرغ خانگی و عسل و شراب و آب رازیانه تازه سبز جهت ضعف بصر امتلایی و نطول آب مطبوخ آن جهت تقویت اعضا و سیاه کردن موی و ازاله خدر و مداومت خوردن مطبوخ آن با روغن کنجد و آب جهت رفع امراض ریه و جگر نافع است.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com