‍ ⚠️تابستان بدترین فصل برای کلیه

‍ ⚠تابستان بدترین فصل برای کلیه اگر بیماری های کلیوی دارید حتما نکات زیر را رعایت کنید بیشتر آب و آب میوه بخورید مصرف بستنی و انواع شیرینی را قطع کنید

‍ ⚠تابستان بدترین فصل برای کلیه

اگر بیماری های کلیوی دارید حتما نکات زیر را رعایت کنید

بیشتر آب و آب میوه بخورید
مصرف بستنی و انواع شیرینی را قطع کنید