☘خواص بادام?

• بادام سینه رانرم می کند • روغن بادام #ضدیبوست است • بادام برای درمان زخم #روده ومثانه و اسهال مفید است . •بادام بوداده،مقوی معده بوده و #قابض است ? @Ostadtaleghani

• بادام سینه رانرم می کند
• روغن بادام #ضدیبوست است
• بادام برای درمان زخم #روده ومثانه و اسهال مفید است .
•بادام بوداده،مقوی معده بوده و #قابض است

? @Ostadtaleghani