⚗️ عوارض جدا کردن ماده مؤثره داروهای طبیعی ?از استاد،حکیم سید محمد موسوی

⚗️ عوارض جدا کردن ماده مؤثره داروهای طبیعی ?از استاد،حکیم سید محمد موسوی ??هر داروی طبیعی اعم از گیاهی، معدنی و حیوانی دارای مواد مؤثره ای است که در ترکیب و در کنار مواد مؤثره دیگر بگونه ای در طبیعت خلق شده که اغلب دارای عوارض کمی هستند مگر آن که از اقسام سموم قتاله […]

⚗️ عوارض جدا کردن ماده مؤثره داروهای طبیعی
?از استاد،حکیم سید محمد موسوی

??هر داروی طبیعی اعم از گیاهی، معدنی و حیوانی دارای مواد مؤثره ای است که در ترکیب و در کنار مواد مؤثره دیگر بگونه ای در طبیعت خلق شده که اغلب دارای عوارض کمی هستند مگر آن که از اقسام سموم قتاله (کشنده) باشند. با این وجود با تدبیر علمای طب در طول تاریخ بگونه ای بصورت نسخه در آمده اند که عوارض آن به کمترین میزان کاهش می یابد و تأثیرات مثبت آن به حداکثر می رسد

⭕️این مطالب به بهانه پاسخ به متخصصین مخالف طب سنتی است

?ما می گوییم اگر ماده مؤثره گیاهی را از مجموعه طبیعی آن خارج کنیم موجب عوارض منفی در بدن انسان میشود تا چه رسد به آن که فرمول آن را کشف کرده و در آزمایشگاه بصورت صنعتی و شیمیایی بسازند. مثلاً کلسیم، روی، آهن، ویتامینها و غیرو

⭕️ پس متخصصین برای فریب مردم نگویند که اغلب داروهای شیمیایی منشأ گیاهی دارند❗️

?نکته دیگر این که طرفداران طب شیمیایی مرتب در رسانه ها می گویند داروهای گیاهی هم دارای عوارض منفی هستند. در پاسخ با توجه به توضیحاتی که دادیم اضافه می کنیم که آیا اگر داروی گیاهی هم دارای عوارض باشد با عوارض وحشتناک داروهای شیمیایی قابل مقایسه است❓

?نکته دیگر این که متخصصین طب غربی مردم را از تداخل داروهای طب سنتی با داروهای شیمیایی و شیمی درمانی می ترسانند پاسخ این است شما که اطلاعی از داروهای گیاهی ندارید چگونه متوجه تداخل دارویی با داروهای شیمیایی شدید⁉️

?توضیح این که اغلب داروهای عطاری یا داروی غذایی هستند و یا غذای دارویی و این دو مورد که اکثر داروهای طب سنتی را تشکیل می دهد با داروهای شیمیایی ترکیب دارویی نمی دهند. مانند این است که بیماری غذاهای مختلفی بخورد

?نکته دیگر این که این مقدار نکته سنجی که در مورد طب سنتی بکار می برید در مورد طب شیمیایی خودتان بکار برید و این همه با دروغ گویی و ادعای پیشرفت علوم پزشکی بیماران را به کام مرگ فرو نبرید❗️

?? استاد #سیدمحمد_موسوی
????????????