?تدارک برای رفع بی خوابی?

???? @Ostadtaleghani ? برگرفته از کتاب آشنایی و آموزش مقدماتی طب سنتی اسلامی استاد طالقانی? ▪️مالیدن روغن بنفشه و کدو و بادام بر سر ▪️چکاندن روغن بنفشه و کدو و بادام بر سر ▪️حمام آب شیرین نیم گرم ▪️تناول حسوهای(سوپ)تر و قلیه(بریان شده)کدو وسلق(چغندر)و آب سیب ▪️کثرت خواب، نشانه برودت و رطوبت ▪️کثرت بیداری،دلیل حرارت […]

????
@Ostadtaleghani ?

برگرفته از کتاب آشنایی و آموزش مقدماتی طب سنتی اسلامی استاد طالقانی?

▪️مالیدن روغن بنفشه و کدو و بادام بر سر

▪️چکاندن روغن بنفشه و کدو و بادام بر سر

▪️حمام آب شیرین نیم گرم

▪️تناول حسوهای(سوپ)تر و قلیه(بریان شده)کدو وسلق(چغندر)و آب سیب

▪️کثرت خواب، نشانه برودت و رطوبت

▪️کثرت بیداری،دلیل حرارت و یبوست

▪️اعتدال بین این دو نشانه اعتدال کیفیات اربع

مطلب فوق کاری از مجموعه احیاءطب اسلامی سنتی ومؤسسه پرتو سبز هستی بانظارت استاد طالقانی
? ?  ??
انتشارمطالب بدون ذکر منبع وآدرس کانال حرام وغیرمجاز میباشد.
@Ostadtaleghani ?