?توصیه های بهاری?(استاد، دکتر مهدی فهیمی)

?با شروع بهار حرارت در بدن بالا خواهد رفت . افزایش حرارت سبب تولید بخارات در بدن شده و با نزدیک شدن این بخارات به مغز پدیده خواب آلودگی بهاری شدت پیدا میکند . استفاده از غذاهای چرب و سنگین که باعث حرارت در بدن می شود ، حجم این بخارات را افزایش داده و […]

?با شروع بهار حرارت در بدن بالا خواهد رفت .

افزایش حرارت سبب تولید بخارات در بدن شده و با نزدیک شدن این بخارات به مغز پدیده خواب آلودگی بهاری شدت پیدا میکند .

استفاده از غذاهای چرب و سنگین که باعث حرارت در بدن می شود ، حجم این بخارات را افزایش داده و میتواند باعث خواب آلودگی بیشتر شود .

استفاده از غذاهایی که مسهل هستند میتواند باعث دفع بخارات شده و شدت خواب آلودگی را کاهش دهد.