?برطرف کردن دردموضعے دندان?

✅روغن میخک بهترین راه برای درمان دندان درد است اما می توانید از میخک کامل هم استفاده کنید که حاوی مواد مسکن و ضدعفونی کننده ی قدرتمند است. ?طب جامع ➣ @Ostadtaleghani

photo_2016-08-28_23-52-00

✅روغن میخک بهترین راه برای درمان دندان درد است اما می توانید از میخک کامل هم استفاده کنید که حاوی مواد مسکن و ضدعفونی کننده ی قدرتمند است.
?طب جامع
➣ @Ostadtaleghani