?‼️جالب است بدانید:

?سرخ کردن زیاد سبزی قورمه سبزی باعث می شود رنگ آن تیره شده و خاصیت خود را از دست بدهد و غذا سنگین شود که معده را اذیت کند. ➣➣ @Ostadtaleghani ?

?سرخ کردن زیاد سبزی قورمه سبزی باعث می شود رنگ آن تیره شده و خاصیت خود را از دست بدهد و غذا سنگین شود که معده را اذیت کند.

➣➣ @Ostadtaleghani ?