?تدابیر سالم زیستن???

?تدابیر سالم زیستن??? ✅  زیاد آب خوردن‏: ? عوارض زیاد آب خوردن چند وجه دارد: * در ابتدا موجب ضعف حرارت غریزی در همه اندامها خصوصا اعضای رئیسه همچون قلب، مغز و کبد شده و همچنین قوای چهارگانه یعنی جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه را نیز ضعیف می کند که پیرو آن در اعضایی که […]

?تدابیر سالم زیستن???

✅  زیاد آب خوردن‏:

? عوارض زیاد آب خوردن چند وجه دارد:

* در ابتدا موجب ضعف حرارت غریزی در همه اندامها خصوصا اعضای رئیسه همچون قلب، مغز و کبد شده و همچنین قوای چهارگانه یعنی جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه را نیز ضعیف می کند که پیرو آن در اعضایی که ابزار حرکت و فعل ما هستند همچون دست و پا ضعف حرکت و رعشه پدید می آورد.

* دوم آنکه قوت ممیزه جگر را ضعیف کرده و جگر تفاوت بین آب وارد شده با خونی که در اوست را نمی تواند بگذارد که موجب میشود آب زیاد با خون به اعضا رفته و استسقاى لحمى پدید آید، یا آن آب با دفع طبیعت به میان صفاق و مراق می افتد، یعنى پرده‏اى‏ که درون بدن و اطرف محتویات شکم و پرده بالاى آن تا روى پوست شکم گسترده شده و استسقاى زقى پیدا مى‏شود؛ یا موجب ضعیفی قوت ممیزه کلیه شده و سلس البول(ادرار قطره ای)‏ پیدا مى‏شود و پیدا شدن اینها به سبب ضعف کلیه‏ بروز می کند.

*سوم آنکه پیش از زمان معین غذا را به عروق برده و عوارضی چند پدید می آورد.

?مطلب فوق مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?منبع: محض اطلاع

➣ @Ostadtaleghani ?