?نامه ۵۰۰ نفر از اساتید علوم پزشکی و نگرانیهای عمیقشان درباره تراریخته?

  http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/11/1202267/ کشاورزی-سالم-و-ارگانیک-را-توسعه-دهید-تراریخته-خطری-بالقوه-برای-ایجاد-ناباروری ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

 

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/11/1202267/

کشاورزی-سالم-و-ارگانیک-را-توسعه-دهید-تراریخته-خطری-بالقوه-برای-ایجاد-ناباروری
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com