#گیـاهـان_داࢪۅیـے☘ #فـࢪنـجـمـشڪ خـۅاص? درمــان? ?دردمفاصل واسپاسم هاےعضلانۍ ?ٺنش هاےعصبےواضطراب ?سردردهاےعصبےوخواب آور ?آرتریت وتب یونجہ وفشارخون ?تومور،سرطان ڪبد،مثانه وپروستاٺ ?خستگــےمفرط

#گیـاهـان_داࢪۅیـے☘
#فـࢪنـجـمـشڪ
خـۅاص?
درمــان?
?دردمفاصل واسپاسم هاےعضلانۍ
?ٺنش هاےعصبےواضطراب
?سردردهاےعصبےوخواب آور
?آرتریت وتب یونجہ وفشارخون
?تومور،سرطان ڪبد،مثانه وپروستاٺ
?خستگــےمفرط