?عرق یونجه ?چاق کننده ?مولد خون ?نیرو دهنده قوای جنسی ?تقویت عمومی بدن ?تامین استخوان بندی اطفال و ?درمان نرمی استخوان نحوه استفاده:قبل از هر غذا یک لیوان کانال گیاهان دارویی??? ‍ ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani

?عرق یونجه

?چاق کننده
?مولد خون
?نیرو دهنده قوای جنسی
?تقویت عمومی بدن
?تامین استخوان بندی اطفال و
?درمان نرمی استخوان

نحوه استفاده:قبل از هر غذا یک
لیوان

کانال گیاهان دارویی???

‍ ?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani